KENWOOD HDV990+KNA-i990+CY-ET907KD+YUPITERU Z106Ci